FIS Poll

FIS Poll

          คณะวิเทศศึกษาได้จัดทำ   “ฟิสโพลล์” (FIS Poll)  เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ตเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม อาทิ สวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งโพลล์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนาวางแผนงานด้านการพัฒนา และเข้าใจแนวโน้มของปรากฎการณ์ทางสังคม เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลการสำรวจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ผลการสำรวจเรื่อง: ร่วมกันระวังภัยไข้หวัดไวรัสโคโรน่า

ผลการสำรวจเรื่อง: การรับมือวิกฤตภัยแล้ง