Tag - ความร่วมมือ

รายงานผลการสัมมนาวิชาการ

รายงานผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ‘Rights and Equality of Dis/abled People in Thailand’ ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต           ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้ร่วมกับสี่หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ Minority Rights Group International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน, Accessibility Is Freedom ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมสิทธิคนพิการ, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, และ สมาคมคนพิการภาคใต้ เพื่อจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ สิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการในประเทศไทย (Rights and Equality of Dis/abled People in Thailand) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการ รวมถึงกลุ่มคนชายขอบและชนกลุ่มน้อย        ...