Tag - อบรม

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 2-3 ปี 2565 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางโรง และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ระยะที่ 1 จากทั้งหมด 2 ระยะ รวมเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาเชิงบวกแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิเทศศึกษา โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (HERO) ประกอบด้วย การพัฒนา Hope (ความหวัง) Self-efficacy (การรับรู้ศักยภาพของตนเอง) Resilience (ความยืดหยุ่นทางอารมณ์) และ Optimism (การมองโลกในแง่ดี) เนื้อหาในการอบรมมาจากการบูรณาการรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษา ได้แก่ ชีวิตที่ดี ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิทยาสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.นวลนุช...