สาขาภาษาต่างประเทศ

าขา าษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (English as an International Language)
อีเมล : saranya.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6234
วิชาที่ถนัด :
 • English-Thai Translation
 • English for Business
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Linguistics

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Sciences du Langage - Linguistique et phonétique générale
อีเมล :   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6233

วิชาที่ถนัด:

 • ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเบื้องต้น 1 และ 2

งานวิจัยที่สนใจ:

 • French language learning and teaching
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Mass Communication
อีเมล : nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6754
วิชาที่ถนัด :
 • English for Fundamental Reading and Writing
 • English for Fundamental Listening and Speaking
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Health Communication
 • Social Marketing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
อีเมล :   woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6649
วิชาที่ถนัด :
 • English for Fundamental Reading and Writing
 • English for Communication
 • English as an International Language
 • English as an International Language
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Vocabulary
 • English as an International Language
Jonathan Hugo, Ph.D. อาจารย์
วุฒิการศึกษา :    Ph.D. (Theoretical Chemistry)
อีเมล :   jonathan.h(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
วิชาที่ถนัด:
 • English Language
 • Business Finance and Economics
งานวิจัยที่สนใจ:
 • International Studies
ดร.ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Linguistics)
อีเมล :   parichart.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6236
วิชาที่ถนัด:
 • English for Reading and Writing
 • English through Films
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Applied Linguistics
 • Linguistic Landscape
นภชา ประภาวดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล : napacha.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6237
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเบื้องต้น
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Sociolinguistics
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
สุรีรัตน์ จิตตเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (European Studies)
อีเมล : sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6240
วิชาที่ถนัด :
 • อารยธรรมตะวันตก
 • การสื่อสารภาษาเยอรมัน
งานวิจัยที่สนใจ:
 • ยุโรปศึกษา
 • ข้อมูลประชากร
Peter Coan อาจารย์
วุฒิการศึกษา : BSc. (Hons) Computer Science, Brunel University, England
อีเมล :   peter.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
Ricardo Javier Galbis อาจารย์ รายวิชาที่ถนัด :
 • English Fundamental Reading & Writing
 • English Fundamental Listening & Speaking
 • English International Program 1
วุฒิการศึกษา : B.A. (Business Administration)
อีเมล :   ricardo.g(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานวิจัยที่สนใจ :
 • TOEIC Preparation Testing & Review
 • Self-Study Program/LMS site with English Grammar & Writing- 'DOT English'
 • Historical and reference research for 'Nine Emperor God's' Phuket Festival
Richard Majellan Mansbridge อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Master of TESOL, Master of Business Administration (Finance) Diploma of Theology, CELTA
อีเมล : richardmajellan.m@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 98 316 0806
วิชาที่ถนัด :
 • English for Advanced Reading and Writing
 • English for Pronunciation
 • English for Effective Communication
 • English for Occupations
 • English for Academic Purposes
 • IELTS
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Second Language Acquisition and Identity
 • Distance Education (Synchronous & Asynchronous
 • Micro-credentials for the Digital Workforce
Davin Leigh Scampton อาจารย์
วุฒิการศึกษา :M.A. Applied Linguistics,The University of Waikato,New Zealand
อีเมล :davin.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ext. 6658

ลาศึกษาต่อ