สาขาเอเชียศึกษา

สาขาเอเชียศึกษา

ดร.สุดฤดี บำรุง หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Thai Studies)
อีเมล : sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • พหุวัฒนธรรม
 • ไทยศึกษา

าขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IB)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมีล่า แวอีซอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและวิจัย
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด :

 • Human Resource Management
 • Business Strategic Management</li >

งานวิจัยที่สนใจ:
 • Human Resource Management
 • Business Strategy
จิรเมธ รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และบริการวิชาการ

วิชาที่ถนัด :

 • Principles of Economics
 • Thai-Chinese Relations
วุฒิการศึกษา : Doctor Diploma (International Relations)
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai-Chinese relations
 • Cultural diplomacy
นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A.(Integrated Tourism and Hospitality Business Management)
อีเมล : nuansamorn.o(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6219
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (การจัดการอุตสาหรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
อรพรรณ ลีนะนิธิกุล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Sc. (Marketing Management)
อีเมล : oraphan.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6224
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการการตลาด
 • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสื่อสารการตลาด
รัตติยาภรณ์ ทองย่น อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Science in Finance)
อีเมล : rattiyapon.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ -
วิชาที่ถนัด :
 • Principles of Accounting and Finance
 • Financial Technology for International Business
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Financial Economics
 • Financial Technologies

าขาวิชานานาชาติศึกษา (IS)

วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา (TAS)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Ethnologie)
อีเมล : pim.dj(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6608
ดร.นวลนุช เขียวหวาน อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Psychology)
อีเมล : nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6286
วิชาที่ถนัด :
 • จิตวิทยาสังคม
 • ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • จิตวิทยาเชิงบวก
ดร.สุดฤดี บำรุง หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Thai Studies)
อีเมล : sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • พหุวัฒนธรรม
 • ไทยศึกษา
ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD.(Cultural Science)
อีเมล : teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิต
งานวิจัยที่สนใจ:
 • กลุ่มชาติพันธุ์ และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • การประยุกต์ดนตรีไทย และศิลปะการแสดงไทย
ดร. วธนัญญ์ ศรีนิล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Art Education)
อีเมล : wathanan.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
 • การศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศอินโดนิเซีย
ดร.ณิชา โตวรรณเกษม อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational Development and Cultural and Regional Studies)
อีเมล : nicha.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6223
วิชาที่ถนัด :
 • เศรษฐกิจไทย
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
งานวิจัยที่สนใจ:
 • มนุษยวิทยาเมือง
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคม
วันจรัตน์ เดชวิลัย อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Thai)
อีเมล : wancharat.d(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
วิชาที่ถนัด:
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล
 • ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย
 • การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การวิจัยทางภาษากับสังคม /วัฒนธรรมไทย
เรวดี คงสุวรรณ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Cultural Studies)
อีเมล : ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6291
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • ชีวิตที่ดี
งานวิจัยที่สนใจ:
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา
วิชาเอกจีนศึกษา (CNS)
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : supachai.je(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การแปลภาษาไทย-จีน
 • ประวัติศาสตร์จีน

วิชาที่ถนัด :

 • ภาษาศาสตร์สังคม (ภาษาจีน)
 • เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาษาจีน
ดร.ยุพิน กรัณยเดช อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : yupin.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6290

วิชาที่ถนัด:

 • Chinese III
 • Chinese IV

งานวิจัยที่สนใจ:

 • The comparison between Chinese and Thai languages
 • Translations from Thai into Chinese and from Chinese into Thai
ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (History)
อีเมล : sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6266
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • ชาวจีนโพ้นทะเล
งานวิจัยที่สนใจ:
 • History of Overseas Chinese
 • Chinese Sudies
ดร.พิทยา ลิ่มบุตร อาจารย์
วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (International Relations)
อีเมล : pittaya.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6298
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • การเปลี่ยนผ่านของสังคมและวัฒนธรรมจีน
งานวิจัยที่สนใจ:
 • International relations
 • Asian security
ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Communications)
อีเมล : toranit.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด:

 • วิชาภาษาจีน

งานวิจัยที่สนใจ:

 • จีนศึกษา
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วิชาเอกเกาหลีศึกษา (KRS)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญชิดา แสนพิทักษ์ อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   Korean Studies
อีเมล :   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6228

วิชาที่ถนัด:

 • GENDER STATUS IN KOREAN SOCIETY
 • KOREAN SOCIETY AND LIFESTYLE
 • KOREAN FOR HOSPITALITY AND TOURISM

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Gender
 • Cross-cultural marriage
 • Migration
ดร.กรธัช ชาติอารยะวดี อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (International Relations)
อีเมล : korntouch.c@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6615
วิชาที่ถนัด :
 • Korean Politics
 • Korean Peninsula and International Affairs
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Korean Politics
 • Foreign Relations of South Korea
เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ อาจารย์ (วิชชาจารย์)
วุฒิการศึกษา : M.A. (Korean Language & Literature)
อีเมล : netima.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6229
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาเกาหลี
 • การเขียนภาษาเกาหลี
งานวิจัยที่สนใจ:
 • ภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
 • เกาหลีศึกษา
Kim Youngsu อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   
อีเมล : youngsu.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6226
วิชาที่ถนัด:
 • ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน
 • ประวัติศาสตร์เกาหลียุคใหม่
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การใช้คำบ่งชี้ในภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

ลาศึกษาต่อ
โสพิตา สุขช่วย อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา : M.A. (Teaching Thai as a Foreign Language)
อีเมล :sophita.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • Thai for foreigners
 • Translation (English-Thai, Thai-English)
 • Happy and Peaceful Life
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai as a foreign language
 • Thai language and culture
 • Soft skills/well-being