Admissions 64

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 | update 14 ธ.ค. 63 หมดเขตรับสมัคร
2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัคร
3. โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำภาคการศึกษา 2/2563  |
Phuket International Admission for Academic In Semeter 2/2020 For foreign applicants (using passport))
หมดเขตรับสมัคร
4. โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำภาคการศึกษา 2564  |
Phuket International Admission for Academic Year 2021
หมดเขตรับสมัคร
5. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัคร
6. โครงการ Proud to Be เพื่อรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัคร
7. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564  |
Admission for High School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2021
หมดเขตรับสมัคร
ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564 | update 30/04/2021 หมดเขตรับสมัคร
2. โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564| update 12/03/2021 หมดเขตรับสมัคร
3. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2564  |
Admission for High School Graduates in 14 Southern Provinces With Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2021 (TCAS Round2)
หมดเขตรับสมัคร
4. โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัคร
5. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัคร
6. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ2)  |
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2021 (TCAS 2)
| update 12/03/2021
หมดเขตรับสมัคร
7. โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2564 |
Phuket International Admission for Academic Year 2021 | update 26/04/2021
หมดเขตรับสมัคร