Admissions 65

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

     รอบ 1 (portfolio)

     รอบ 2 (Quota)

ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565Phuket International Admission for Academic Year 2022
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิกรูปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม)