Admissions 65

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

     รอบ 1 (portfolio)

รอบ 1/2

ลำดับ โครงการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565 |
Phuket International Admission for Academic Year 2022
ดูรายชื่อ
2 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2565 ดูรายชื่อ
3 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2565
[ update: 14/09/2021 ]
ดูรายชื่อ
4 โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น ปีการศึกษา 2565 |
Admission for High School Graduates with Foreign Language Proficiency for Academic Year 2022 (TCAS Round1)
ดูรายชื่อ
5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2565 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม | ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 2 | ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 3
[ update: 30/11/2021]
ดูรายชื่อ
6 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2565 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 15/12/2021]
ดูรายชื่อ
7 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 |
Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2022 (TCAS 1) 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 16/11/2021]

หมดเขตรับสมัคร
8 โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2565
[ update: 23/11/2021]
หมดเขตรับสมัคร
9 โครงการ Proud to Be ปีการศึกษา 2565 ดูรายชื่อ

     รอบ 2 (Quota)

ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565 |
Phuket International Admission for Academic Year 2022
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
2 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565
[ update: 29/11/2021 ]
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
3 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 |
Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2022 (TCAS2)
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติ่ม
[ update: 04/11/2021 ]
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
4 โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565 (เอกสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1)
[ update: 17/11/2021 ]
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
5 โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีการศึกษา 2565 
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
6 โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2565
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64
7 โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 |
Admission for High School Graduates in 14 Southem Provinces with Foreign Language Proficiency for hte Academic Year 2022 (TCAS Round 2)
1 มี.ค. 64 – 15 มี.ค. 64

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิกรูปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม)