Admissions 63

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

     รอบ 2 (โควตา)

ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  | แก้ไขเพิ่มเติม (13 ธ.ค. 62) 6 – 21 ก.พ. 63
2 โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา 2563 | Phuket International Admission for Academic Year 2020 | แก้ไขเพิ่มเติม (3 ก.พ. 63) 6 – 21 ก.พ. 63
3 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ2

Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 (TCAS ROUND2)

6 – 21 ก.พ. 63
4 การรับสมัครนักเรียน โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 6 – 21 ก.พ. 63
5 โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563 6 – 28 ก.พ. 63
6 โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 6 – 28 ก.พ. 63