Admissions

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 | update 14 ธ.ค. 63 5 – 14 ม.ค. 64
2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2564 5 – 14 ม.ค. 64
3. โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำภาคการศึกษา 2/2563  |
Phuket International Admission for Academic In Semeter 2/2020 For foreign applicants (using passport))
บัดนี้ – 15 ธ.ค. 63
now – 15 Dec 20
4. โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำภาคการศึกษา 2564  |
Phuket International Admission for Academic Year 2021
5 – 22 ม.ค. 64
5 – 22 jan 21
5. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 5 – 22 ม.ค. 64
6. โครงการ Proud to Be เพื่อรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 5 – 22 ม.ค. 64
7. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564  |
Admission for High School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2021
5 – 22 ม.ค. 64
5 – 22 jan 21
ลำดับ โครงการ วันที่รับสมัคร
1. – รอประกาศ – 29 – 31 ก.ค. 63