ดร.กรธัช ชาติอารยะวดี

ดร.กรธัช ชาติอารยะวดี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (International Relations)
อีเมล : korntouch.c@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6615
วิชาที่ถนัด :
  • Korean Politics
  • Korean Peninsula and International Affairs
งานวิจัยที่สนใจ :
  • Korean Politics
  • Foreign Relations of South Korea