ดร.จารุวัฒน์ นวลใย

ดร.จารุวัฒน์ นวลใย

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Music)
อีเมล : jaruwat.nu(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6296