ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : PhD.(Cultural Science)
อีเมล : teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
  • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิต
งานวิจัยที่สนใจ:
  • กลุ่มชาติพันธุ์ และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
  • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
  • การประยุกต์ดนตรีไทย และศิลปะการแสดงไทย