ดร.เปรมสินี ลีลาเศรษฐกุล

ดร.เปรมสินี ลีลาเศรษฐกุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Sinicization of Marxism research)
อีเมล : pramesini.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6281