ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล

ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A. (Communications)
อีเมล : toranit.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด:

  • วิชาภาษาจีน

งานวิจัยที่สนใจ:

  • จีนศึกษา
  • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม