นภชา ประภาวดี

นภชา ประภาวดี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล : napacha.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6237
วิชาที่ถนัด :
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเบื้องต้น
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Sociolinguistics
  • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)