นราชัย ศักดิวงศ์ (นิวส์)

นราชัย ศักดิวงศ์ (นิวส์)

งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา :  B.A
อีเมล :  narachai.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6624