นวลสมร อุณหะประทีป

นวลสมร อุณหะประทีป

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A.(Integrated Tourism and Hospitality Business Management)
อีเมล : nuansamorn.o(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6219
วิชาที่ถนัด :
  • การจัดการสายโซ่อุปทาน
  • พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (การจัดการอุตสาหรรมการบริการและการท่องเที่ยว)