ปิยวณี กิ่งรักษ์ (กล้วย)

ปิยวณี กิ่งรักษ์ (กล้วย)

งานบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

วุฒิการศึกษา :   M.B.A
อีเมล :   piyawanee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6625