เกรียงศักดิ์ พุฒนวล (ป๊อบ)

เกรียงศักดิ์ พุฒนวล (ป๊อบ)

IT Support & พัฒนานักศึกษา

วุฒิการศึกษา :
อีเมล : kriangsak.p(at)phuket.psu.ac.th/td>
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6697