เรวดี คงสุวรรณ

เรวดี คงสุวรรณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A. (Cultural Studies)
อีเมล : ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6291
วิชาที่ถนัด :
  • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
  • ชีวิตที่ดี
งานวิจัยที่สนใจ:
  • พิพิธภัณฑ์วิทยา