เอมิกา พจน์สมพงษ์ (จูน)

เอมิกา พจน์สมพงษ์ (จูน)

งานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา :   B.B.A.
อีเมล :   amika.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6626