ดร.ศุภชัย แจ้งใจ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : supachai.je(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การแปลภาษาไทย-จีน
 • ประวัติศาสตร์จีน

วิชาที่ถนัด :

 • ภาษาศาสตร์สังคม (ภาษาจีน)
 • เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาษาจีน
ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Communications)
อีเมล : toranit.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด:

 • วิชาภาษาจีน

งานวิจัยที่สนใจ:

 • จีนศึกษา
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ดร.พิทยา ลิ่มบุตร อาจารย์
วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (International Relations)
อีเมล : pittaya.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6298
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • การเปลี่ยนผ่านของสังคมและวัฒนธรรมจีน
งานวิจัยที่สนใจ:
 • International relations
 • Asian security
ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (History)
อีเมล : sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6266
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • ชาวจีนโพ้นทะเล
งานวิจัยที่สนใจ:
 • History of Overseas Chinese
 • Chinese Sudies
ดร.ยุพิน กรัณยเดช อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : yupin.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6290

วิชาที่ถนัด:

 • Chinese III
 • Chinese IV

งานวิจัยที่สนใจ:

 • The comparison between Chinese and Thai languages
 • Translations from Thai into Chinese and from Chinese into Thai