อรพรรณ ลีนะนิธิกุล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Sc. (Marketing Management)
อีเมล : oraphan.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6224
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการการตลาด
 • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสื่อสารการตลาด
รัตติยาภรณ์ ทองย่น อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Science in Finance)
อีเมล : rattiyapon.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ -
วิชาที่ถนัด :
 • Principles of Accounting and Finance
 • Financial Technology for International Business
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Financial Economics
 • Financial Technologies
นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A.(Integrated Tourism and Hospitality Business Management)
อีเมล : nuansamorn.o(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6219
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (การจัดการอุตสาหรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
จิรเมธ รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และบริการวิชาการ

วิชาที่ถนัด :

 • Principles of Economics
 • Thai-Chinese Relations
วุฒิการศึกษา : Doctor Diploma (International Relations)
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai-Chinese relations
 • Cultural diplomacy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมีล่า แวอีซอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและวิจัย
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด :

 • Human Resource Management
 • Business Strategic Management</li >

งานวิจัยที่สนใจ:
 • Human Resource Management
 • Business Strategy