ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (History)
อีเมล : sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6266
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • ชาวจีนโพ้นทะเล
งานวิจัยที่สนใจ:
 • History of Overseas Chinese
 • Chinese Sudies
ดร.ยุพิน กรัณยเดช อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : yupin.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6290

วิชาที่ถนัด:

 • Chinese III
 • Chinese IV

งานวิจัยที่สนใจ:

 • The comparison between Chinese and Thai languages
 • Translations from Thai into Chinese and from Chinese into Thai
ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD.(Cultural Science)
อีเมล : teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิต
งานวิจัยที่สนใจ:
 • กลุ่มชาติพันธุ์ และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • การประยุกต์ดนตรีไทย และศิลปะการแสดงไทย
ดร.สุดฤดี บำรุง หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Thai Studies)
อีเมล : sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • พหุวัฒนธรรม
 • ไทยศึกษา
ดร.นวลนุช เขียวหวาน อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Psychology)
อีเมล : nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6286
วิชาที่ถนัด :
 • จิตวิทยาสังคม
 • ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • จิตวิทยาเชิงบวก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Ethnologie)
อีเมล : pim.dj(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6608
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญชิดา แสนพิทักษ์ อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   Korean Studies
อีเมล :   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6228

วิชาที่ถนัด:

 • GENDER STATUS IN KOREAN SOCIETY
 • KOREAN SOCIETY AND LIFESTYLE
 • KOREAN FOR HOSPITALITY AND TOURISM

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Gender
 • Cross-cultural marriage
 • Migration