วันจรัตน์ เดชวิลัย อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Thai)
อีเมล : wancharat.d(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
วิชาที่ถนัด:
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล
 • ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย
 • การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การวิจัยทางภาษากับสังคม /วัฒนธรรมไทย
เรวดี คงสุวรรณ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Cultural Studies)
อีเมล : ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6291
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • ชีวิตที่ดี
งานวิจัยที่สนใจ:
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา
โสพิตา สุขช่วย อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา : M.A. (Teaching Thai as a Foreign Language)
อีเมล :sophita.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • Thai for foreigners
 • Translation (English-Thai, Thai-English)
 • Happy and Peaceful Life
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai as a foreign language
 • Thai language and culture
 • Soft skills/well-being
ดร. วธนัญญ์ ศรีนิล อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Art Education)
อีเมล : wathanan.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
 • การศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศอินโดนิเซีย
ดร.ณิชา โตวรรณเกษม อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational Development and Cultural and Regional Studies)
อีเมล : nicha.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6223
วิชาที่ถนัด :
 • เศรษฐกิจไทย
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
งานวิจัยที่สนใจ:
 • มนุษยวิทยาเมือง
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคม
ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD.(Cultural Science)
อีเมล : teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
 • การจัดการวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิต
งานวิจัยที่สนใจ:
 • กลุ่มชาติพันธุ์ และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
 • การประยุกต์ดนตรีไทย และศิลปะการแสดงไทย
ดร.สุดฤดี บำรุง หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Thai Studies)
อีเมล : sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • พหุวัฒนธรรม
 • ไทยศึกษา