คณะผู้บริหาร

จิรเมธ รุ่งเรือง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Candidate in International Relations
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
วิชาที่ถนัด :
 • Principles of Economics
 • Thai-Chinese Relations
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai-Chinese relations
 • Cultural diplomacy
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Sciences du Langage - Linguistique et phonétique générale
อีเมล :   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6233

วิชาที่ถนัด:

 • ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเบื้องต้น 1 และ 2

งานวิจัยที่สนใจ:

 • French language learning and teaching

เรืองฉาย เรืองยังมี รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกาา :   M.A. (Master of International Business)
อีเมล :   ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญชิดา แสนพิทักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา :   Korean Studies
อีเมล :   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6228

วิชาที่ถนัด:

 • GENDER STATUS IN KOREAN SOCIETY
 • KOREAN SOCIETY AND LIFESTYLE
 • KOREAN FOR HOSPITALITY AND TOURISM

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Gender
 • Cross-cultural marriage
 • Migration
ดร.เอมีล่า แวอีซอ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276218

วิชาที่ถนัด :

 • Human Resource Management
 • Business Strategic Management

งานวิจัยที่สนใจ:
 • Human Resource Management
 • Business Strategy
ดร.นวลนุช เขียวหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Psychology)
อีเมล : nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6286
วิชาที่ถนัด :
 • จิตวิทยาสังคม
 • ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
 • จิตวิทยาเชิงบวก