คณะผู้บริหาร

จิรเมธ รุ่งเรือง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Candidate in International Relations
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
วิชาที่ถนัด :
  • Principles of Economics
  • Thai-Chinese Relations
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Thai-Chinese relations
  • Cultural diplomacy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Sciences du Langage - Linguistique et phonétique générale
อีเมล :   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6233

เรืองฉาย เรืองยังมี รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกาา :   M.A. (Master of International Business)
อีเมล :   Ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276224
ดร.เอมีล่า แวอีซอ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276218
วิชาที่ถนัด :
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ
งานวิจัยที่สนใจ:
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการธุรกิจ