คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :   Sciences du Langage - Linguistique et phonétique générale
อีเมล :   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6233

วิชาที่ถนัด:

 • ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเบื้องต้น 1 และ 2

งานวิจัยที่สนใจ:

 • French language learning and teaching
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
อีเมล :   woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6649
วิชาที่ถนัด :
 • English for Fundamental Reading and Writing
 • English for Communication
 • English as an International Language
 • English as an International Language
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Vocabulary
 • English as an International Language
นภชา ประภาวดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล : napacha.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6237
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเบื้องต้น
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Sociolinguistics
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
จิรเมธ รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และบริการวิชาการ

วิชาที่ถนัด :

 • Principles of Economics
 • Thai-Chinese Relations
วุฒิการศึกษา : Doctor Diploma (International Relations)
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Thai-Chinese relations
 • Cultural diplomacy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมีล่า แวอีซอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและวิจัย
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด :

 • Human Resource Management
 • Business Strategic Management</li >

งานวิจัยที่สนใจ:
 • Human Resource Management
 • Business Strategy
ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (History)
อีเมล : sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6266
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาจีน
 • ชาวจีนโพ้นทะเล
งานวิจัยที่สนใจ:
 • History of Overseas Chinese
 • Chinese Sudies
สุรีรัตน์ จิตตเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (European Studies)
อีเมล : sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6240
วิชาที่ถนัด :
 • อารยธรรมตะวันตก
 • การสื่อสารภาษาเยอรมัน
งานวิจัยที่สนใจ:
 • ยุโรปศึกษา
 • ข้อมูลประชากร