FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

Back to Blog

FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

FIS Poll

สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัด ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ “ฟิสโพลล์” (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความกังวลหลังวิกฤต COVID-19, ผลกระทบต่ออาชีพ, ผลกระทบด้านรายได้, การเยียวยาหรือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

จากผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ เรื่องโอกาสการจ้างงานและหารายได้ ซึ่งผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และอยู่ในสภาวะของการตกงานและไม่มีรายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ก็ยังได้รับการเยียวยาบ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ตอนนี้ต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมจากการทำอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

Share this post

Back to Blog