FIS Poll

FIS Poll ครั้งที่ 6 : พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน FIS Poll โดยฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสารธารณะของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 532 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 33.6 มีโอกาสใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องในเมืองภูเก็ต) รองลงมาร้อยละ 16.0 ระบุว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องระหว่างตำบล เช่น ตลาดสด-ราไวย์) ร้อยละ 12.4 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (แอร์พอร์ตบัส) ร้อยละ 8.1 ใช้บริการ Grab/Uber ร้อยละ 7.9 ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้อยละ 7.0 ไม่เคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเลย ร้อยละ 4.3 ใช้บริการแท็กซี่ ร้อยละ 4.1 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 3.8 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (ภูเก็ตสมาร์ทบัส) และร้อยละ 2.8 ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 คือเดินทางไปทำธุระส่วนตัว (เช่น...

FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัด ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความกังวลหลังวิกฤต COVID-19, ผลกระทบต่ออาชีพ, ผลกระทบด้านรายได้, การเยียวยาหรือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ เรื่องโอกาสการจ้างงานและหารายได้ ซึ่งผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และอยู่ในสภาวะของการตกงานและไม่มีรายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ก็ยังได้รับการเยียวยาบ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ตอนนี้ต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมจากการทำอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

FIS Poll ครั้งที่ 4 : การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากการระบาดของ COVID-19 ที่กำลังเป็นวิกฤติไปทั่วโลก และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 542 คน ซึ่งเป็นการสำรวจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต, มาตรการการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจาก COVID-19, การฟื้นตัวของสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการกลับเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจประชาชนยังคงวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีความเห็นว่าควรมีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัว โดย ต้องวางแผนวันต่อวันและติดตามข่าวสารตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีผู้ติดเชื้อ ทั้งยั้งมีความเห็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายใน 1 ปี และสุดท้ายยินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่

FIS Poll ครั้งที่ 3 : ความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับภาวะวิกฤติ COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: “ความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับภาวะวิกฤติ COVID-19”

FIS Poll ครั้งที่ 2 : การรับมือวิกฤตภัยแล้ง

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: การรับมือวิกฤตภัยแล้ง

FIS Poll ครั้งที่ 1 : COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: ร่วมกันระวังภัยไข้หวัดไวรัสโคโรน่า