Admissions 66

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

     รอบ 1 (portfolio)

รอบ 1/2

ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 |
Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2023 (Round 1/2)
หมดเขตรับสมัคร
2 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2566 |
Phuket International Admission for Academic Year 2023
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 19/10/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
3 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 19/10/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
4 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 19/10/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2566 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 15/11/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
6 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2566 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
[ update: 21/11/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
 โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการ  

รอบ 1/1

ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2566 |
Phuket International Admission for Academic Year 2023
[ update: 02/09/2022 ]
หมดเขตรับสมัคร
2 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566 หมดเขตรับสมัคร
3 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566 หมดเขตรับสมัคร
 โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการ  

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิกรูปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม)