วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ระวัติ คณะวิเทศศึ

คณะวิเทศศึ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของโลก และนักศึกษาจะเลือกเรียนภาษาต่างประเทศในภูมิภาคนั้นหนึ่งภาษา นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจากมุมมองของภูมิภาคที่นักศึกษาเลือกเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพด้านนานาชาติศึกษาภายในปี 2570

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านนานาชาติศึกษาที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม มีสมรรถนะสากลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญ
  2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านนานาชาติศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม

ค่านิยม

ความเป็นมืออาชีพและการมีส่วนร่วม

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกำลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำสู่ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

แผนพัฒนาคณะวิเทศศึกษา พ.ศ.  2566 – 2570 (ดาวน์โหลด)