ประวัติคณะ

ระวัติคณะ

คณะวิเทศศึกษา (FIS)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของโลก และนักศึกษาจะเลือกเรียนภาษาต่างประเทศในภูมิภาคนั้นหนึ่งภาษา นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจากมุมมองของภูมิภาคที่นักศึกษาเลือกเรียน