Scholarship

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ชื่อทุน: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าทุน

 • กลุ่มที่ 1 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 10 ทุน
 • กลุ่มที่ 2 ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 20 ทุน

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 1-2)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ตามเกณฑ์ที่ประกาศ) และได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์สูงที่สุด 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. คัดเลือกจากนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (มีผลการเรียน ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคเรียน โดย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00) และได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์สูงที่สุด จะได้รับทุนในกลุ่มที่ 1 เมื่อครบจำนวน นักศึกษาลำดับต่อไปจะได้รับทุนกลุ่มที่ 2 จนครบตามจำนวนรับ
 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือตามที่คณะกำหนด (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
 3. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน (GPA) ของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.50 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด
 4. ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 7 ภาคการศึกษาปกติ
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
 6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 7. ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลาพักการเรียนในภาคการศึกษาใด ให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาเห็นควรอนุมัติทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่กลับมาศึกษาต่อหรือไม่ เป็นรายกรณีไป

ชื่อทุน: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความถนัดด้านภาษาหรือวัฒนธรรมจีน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ สาขาวิชานานาชาติศึกษา กลุ่มวิชาเอกจีนศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าทุน

 • ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 5 ทุน

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 2)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ สาขาวิชานานาชาติศึกษา กลุ่มวิชาเอกจีนศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ประกาศนี้ สำหรับนักเรียนที่สมัครในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) และ/ หรือสาขาวิชานานาชาติศึกษา กลุ่มวิชาเอกจีนศึกษา
 2. พิจารณาจากเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ตามระบบ TCAS
 3. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต
 4. มีผลการเรียน ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคเรียน โดย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. มีความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
 6. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือตามที่คณะกำหนด (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
 7. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน (GPA) ของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.00 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด
 8. ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 7 ภาคการศึกษาปกติ
 9. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
 10. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 11. ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลาพักการเรียนในภาคการศึกษาใด ให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาเห็นควรอนุมัติทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่กลับมาศึกษาต่อหรือไม่ เป็นรายกรณีไป

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ชั้นปีละ 3 ทุน ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 10,000 บาท
 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 2 จำนวน 8,000 บาท
 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 5,000 บาท

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้มีผลการเรียนเท่ากันในลำดับใด ทำให้จำนวนผู้เสนอชื่อเข้ารับทุนเกิน 3 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคณะในการพิจารณา

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 2-3)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.50 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ชื่อทุน: ทุนการศึกษาพัฒนาการยอดเยี่ยม

คัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้นเป็นร้อยละสูงที่สุดในชั้นปีเดียวกัน โดยจัดสรรให้ 2 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 3)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน สูงกว่าปีก่อนหน้ามากกว่านักศึกษาคนอื่นในชั้นปีเดียวกัน และต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป

คณะฯ จัดสรรทุนให้ 3 ทุน ชั้นปีละ 1 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 – 4 ทุนละ 5,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะวิเทศศึกษา

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 3)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ชั้นปี 2 – 4 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป
 2. นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในทุกภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์

ชื่อทุน: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงทางวิชาการหรืออื่นๆให้แก่คณะ

รายละเอียดทุน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ลำดับ ระดับการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย
1 นานาชาติ 15,000 12,000 10,000 8,000
2 ประเทศ 10,000 8,000 6,000 4,000
3 ภาค 6,000 4,500 3,000 1,500

 

รายละเอียดทุน (หน้าที่ 3-4)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิเทศศึกษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบทุนการศึกษาสำหรับรางวัลที่สูงที่สุดที่ได้รับเพียง 1 รางวัล
 2. รางวัลดังกล่าวมอบให้ตามประเภทผู้เข้าแข่งขัน เช่น รายบุคคล หรือรายกลุ่ม
ประกาศกองทุนคณะวิเทศศึกษา ทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา

ประเภทเงินช่วยเหลือ

 1. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
  • เงื่อนไข
   • นักศึกษาต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติ
 2. เงินช่วยเหลือภัยจากความไม่สงบภายในประเทศ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
 3. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 10,000 บาท/คน

รายละเอียดทุน

 1. ทุนสนับสนุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  • กำหนดให้ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน คนละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนศักยภาพนักศึกษา
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
  • เงื่อนไขการสนับสนุน
   • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน การแข่งขันวิชาการ และทุนสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม (SME) จำนวน 3 รายการ คือ ค่าลงทะเบียน
    ค่าพาหนะ และค่าที่พัก (ตามระเบียบการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

รายละเอียดทุน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

การสมัครขอรับทุน

 1. นักศึกษาต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็นและลงนามรับรองใบสมัครขอรับทุนกองทุนคณะวิเทศศึกษา
 2. นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานคณบดีคณะวิเทศศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3

หลักฐานแนบ

 1. ใบสมัครขอรับทุน ที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมความคิดเห็น
 2. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. ภาพถ่ายแนบเพิ่มเติม (ประเภทเงินช่วยเหลือ ข้อ 1)

 

ใบสมัครทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงื่อนไข

 1. กู้ได้ 60,000 บาท/ปี
 2. ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
 3. โดยผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

รายละเอียดสาขาวิชาเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th