Scholarship

ประกาศกองทุนคณะวิเทศศึกษา ทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา

ประเภทเงินช่วยเหลือ

 1. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
  • เงื่อนไข
   • นักศึกษาต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติ
 2. เงินช่วยเหลือภัยจากความไม่สงบภายในประเทศ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
 3. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 10,000 บาท/คน

รายละเอียดทุน

 1. ทุนสนับสนุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  • กำหนดให้ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน คนละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนศักยภาพนักศึกษา
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
  • เงื่อนไขการสนับสนุน
   • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน การแข่งขันวิชาการ และทุนสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม (SME) จำนวน 3 รายการ คือ ค่าลงทะเบียน
    ค่าพาหนะ และค่าที่พัก (ตามระเบียบการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

รายละเอียดทุน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

การสมัครขอรับทุน

 1. นักศึกษาต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็นและลงนามรับรองใบสมัครขอรับทุนกองทุนคณะวิเทศศึกษา
 2. นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานคณบดีคณะวิเทศศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3

หลักฐานแนบ

 1. ใบสมัครขอรับทุน ที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมความคิดเห็น
 2. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. ภาพถ่ายแนบเพิ่มเติม (ประเภทเงินช่วยเหลือ ข้อ 1)

 

ใบสมัครทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงื่อนไข

 1. กู้ได้ 60,000 บาท/ปี
 2. ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
 3. โดยผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

รายละเอียดสาขาวิชาเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th