Scholarship

ทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เรียนดี คณะวิเทศศึกษา โดยสนับสนุนทุนตลอดหลักสูตร

 • กลุ่มที่ 1 ทุนการศึกษาละ 200,000 บาท จํานวน 3 ทุน
 • กลุ่มที่ 2 ทุนการศึกษาละ 100,000 บาท จํานวน 10 ทุน
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
   • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน ไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียน ไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือตามที่คณะกําหนด
   • นักศึกษาต้องมีผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 3.75 ต่อภาคการศึกษา หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.75 ได้ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.75 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด
   • ระยะเวลารับทุนตามที่หลักสูตรกําหนด ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
   • นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของคณะฯ ประกอบด้วย การเป็นผู้ช่วยสอนการเข้าร่วมแข่งขันในประเภทวิชาการระดับคณะ มหาวิทยาลัย ประเทศ และ/หรือนานาชาติโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษากํากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา
   • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากคณะวิเทศศึกษา
   • กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นต้องลาพักการเรียนในภาคการศึกษาใด
    ให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาเห็นควรอนุมัติทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่กลับมาศึกษาต่อหรือไม่เป็นรายกรณีไป

รายละเอียดทุน (หน้า 1-2)

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตี คณะวิเทศศึกษา โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจําปีการศึกษา ชั้นปีละ 3 ทุน

มูลค่าทุน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 • ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 1  จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 2  จำนวนเงิน 8,000 บาท
 • ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม อันดับที่ 3  จำนวนเงิน 5,000 บาท
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป
   • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.50 ขึ้นไป
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
   • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากคณะวิเทศศึกษา

รายละเอียดทุน (หน้า 2-3)

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป

คัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้นเป็นร้อยละสูงที่สุดในชั้นปีเดียวกัน โดยจัดสรรให้ 2 ทุน สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุนละ 5,000 บาท

มูลค่าทุน ชั้นปีละ 1 ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  จำนวนเงิน 5,000 บาท
 • ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวนเงิน 5,000 บาท
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
   • ต้องมีร้อยละผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในปีการศึกษาที่ได้รับทุน สูงกว่าปีก่อนหน้ามากกว่านักศึกษาคนอื่นในชั้นปีเดียวกัน และต้องไม่ตํ่ากว่า 2.75
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษถึงขั้นภาคทัณฑ์
   • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากคณะวิเทศศึกษา

รายละเอียดทุน (หน้า 3)

เงินรางวัลสําหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงทางวิชาการหรืออื่น ๆ ให้แก่คณะ

มูลค่าทุน ชั้นปีละ 1 ทุนการศึกษา

ลำดับ ระดับการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย
1. นานาชาติ 15,000 12,000 10,000 8,000
2. ประเทศ 10,000 8,000 6,000 4,000
3. ภูมิภาค 6,000 4,500 3,000 1,500

 

 •  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ขอสงวนสิทธฺ์มอบเงินรางวัลสําหรับรางวัลที่สูงที่สุดที่ได้รับเพียง 1 รางวัล
  • รางวัลดังกล่าวมอบให้ตามประเภทผู้เข้าแข่งขัน กล่าวคือ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือการประกวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายบุคคล หรือรายกลุ่มจะได้รับเงินรางวัลเพียงจํานวนเดียว
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงทางวิชาการหรืออื่น ๆ ให้แก่คณะ ไม่เกิน 31,000 บาท ต่อปีการศึกษา
  • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันหรือการประกวดในนามของคณะวิเทศศึกษาเท่านั้น
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เรียนดี มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสําหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงทางวิชาการหรืออื่น ๆ ให้แก่คณะ

รายละเอียดทุน (หน้า 4)

ประกาศกองทุนคณะวิเทศศึกษา ทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา

ประเภทเงินช่วยเหลือ

 1. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
  • เงื่อนไข
   • นักศึกษาต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติ
 2. เงินช่วยเหลือภัยจากความไม่สงบภายในประเทศ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
 3. เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
  • กำหนดให้ไม่เกิน 10,000 บาท/คน

รายละเอียดทุน

 1. ทุนสนับสนุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  • กำหนดให้ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน คนละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนศักยภาพนักศึกษา
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
  • เงื่อนไขการสนับสนุน
   • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน การแข่งขันวิชาการ และทุนสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม (SME) จำนวน 3 รายการ คือ ค่าลงทะเบียน
    ค่าพาหนะ และค่าที่พัก (ตามระเบียบการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

รายละเอียดทุน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

การสมัครขอรับทุน

 1. นักศึกษาต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็นและลงนามรับรองใบสมัครขอรับทุนกองทุนคณะวิเทศศึกษา
 2. นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานคณบดีคณะวิเทศศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3

หลักฐานแนบ

 1. ใบสมัครขอรับทุน ที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมความคิดเห็น
 2. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. ภาพถ่ายแนบเพิ่มเติม (ประเภทเงินช่วยเหลือ ข้อ 1)

 

ใบสมัครทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงื่อนไข

 1. กู้ได้ 60,000 บาท/ปี
 2. ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
 3. โดยผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

รายละเอียดสาขาวิชาเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th