ริญญาตรี

บุคลากรทั้งหมด

61 คน

บุคลากรชาวไทยสายวิชาการ

38 คน

บุคลากรต่างชาติสายวิชาการ

9 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

14 คน


นักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
ปริญญาตรี

341 คน

ปริญญาโท

24 คน

นักศึกษาชาวไทย

286 คน

นักศึกษาต่างชาติ

55 คน

นักศึกษาชาวไทย

4 คน

นักศึกษาต่างชาติ

20 คน

365 คน

341 คน

24 คน

ปรับปรุงล่าสุด: 11/03/67

Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS Poll ครั้งที่ 8 : ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวิกฤตจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น FIS Poll โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 511 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 62.8 รับรู้และเข้าใจในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 49.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างทางรอดให้กับคนภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox   ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมาตรการจากภาครัฐด้านความปลอดภัย...

FIS Poll ครั้งที่ 7 : ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังเผชิญอยู่ เอฟ ไอ เอส โพลล์ (FIS Poll) โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 505 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 49.5 ทราบข้อมูล และกำลังสนใจค้นหาเพิ่มเติม รองลงมาร้อยละ 23.8 ทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ แต่ไม่ได้สนใจในประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 18.4 ทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ร้อยละ 8.3 ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเลย ทั้งนี้ ความประสงค์ที่จะรับวัคซีน COVID-19 ของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คือรอดูสถานการณ์ รองลงมาร้อยละ 44.8 ต้องการรับวัคซีน และร้อยละ 8.9 ไม่ต้องการรับวัคซีน ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19...

FIS รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567