Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS ข่าวล่าสุด

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ม.อ. วิชาการ 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...

แจกหนังสือเรียนฟรี !!!

คณะวิเทศศึกษา แจกหนังสือเรียนฟรี ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะวิเทศศึกษา จัดเตรียมการส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และ 1/2563 เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา ในการร่วมจัดเตรียมหนังสือและการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่นักศึกษา

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

FIS Poll

COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: ร่วมกันระวังภัยไข้หวัดไวรัสโคโรน่า

FIS รับสมัครงาน