Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS News

คณะวิเทศศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือหลักสูตรปริญญาโท

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 คณะวิเทศศึกษา นำโดย  อาจารย์จิรเมธ รุ่งเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม  เดอะ  ยง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมงานสถาปณาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประจำประเทศไทย  เพื่อเป็นการรวมตัวและติดต่อสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในวันเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ   “หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน”  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และผลักดันการอบรมครูสอนภาษาจีนในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย

ตัวแทน Guokai เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะตัวแทน Guokai จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิเทศศึกษาร่วมต้อนรับ คณะครู – นักเรียนศูนย์วิชาการฟายด์มี

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษาร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 32 คน จากศูนย์ฟายด์มีภูเก็ต ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและคณะต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาต่อ

คณะวิเทศศึกษาจัดค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life”

เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษานำทีมโดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาจิตวิวัฒน์ และรายวิชาชีวิตที่ดี ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life” โดยมีนักศึกษาจำนวน 200 คน จากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ