Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS ข่าวล่าสุด

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ม.อ. วิชาการ 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...

แจกหนังสือเรียนฟรี !!!

คณะวิเทศศึกษา แจกหนังสือเรียนฟรี ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะวิเทศศึกษา จัดเตรียมการส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และ 1/2563 เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา ในการร่วมจัดเตรียมหนังสือและการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่นักศึกษา

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

FIS Poll ครั้งที่ 6 : พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน FIS Poll โดยฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสารธารณะของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 532 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 33.6 มีโอกาสใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องในเมืองภูเก็ต) รองลงมาร้อยละ 16.0 ระบุว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องระหว่างตำบล เช่น ตลาดสด-ราไวย์) ร้อยละ 12.4 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (แอร์พอร์ตบัส) ร้อยละ 8.1 ใช้บริการ Grab/Uber ร้อยละ 7.9 ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้อยละ 7.0 ไม่เคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเลย ร้อยละ 4.3 ใช้บริการแท็กซี่ ร้อยละ 4.1 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 3.8 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (ภูเก็ตสมาร์ทบัส) และร้อยละ 2.8 ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 คือเดินทางไปทำธุระส่วนตัว (เช่น...

FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัด ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความกังวลหลังวิกฤต COVID-19, ผลกระทบต่ออาชีพ, ผลกระทบด้านรายได้, การเยียวยาหรือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ เรื่องโอกาสการจ้างงานและหารายได้ ซึ่งผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และอยู่ในสภาวะของการตกงานและไม่มีรายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ก็ยังได้รับการเยียวยาบ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ตอนนี้ต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมจากการทำอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

FIS รับสมัครงาน