ริญญาตรี

Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

FIS Poll ครั้งที่ 8 : ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวิกฤตจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น FIS Poll โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 511 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 62.8 รับรู้และเข้าใจในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 49.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างทางรอดให้กับคนภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox   ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมาตรการจากภาครัฐด้านความปลอดภัย...

FIS Poll ครั้งที่ 7 : ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังเผชิญอยู่ เอฟ ไอ เอส โพลล์ (FIS Poll) โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 505 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 49.5 ทราบข้อมูล และกำลังสนใจค้นหาเพิ่มเติม รองลงมาร้อยละ 23.8 ทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ แต่ไม่ได้สนใจในประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 18.4 ทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ร้อยละ 8.3 ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเลย ทั้งนี้ ความประสงค์ที่จะรับวัคซีน COVID-19 ของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คือรอดูสถานการณ์ รองลงมาร้อยละ 44.8 ต้องการรับวัคซีน และร้อยละ 8.9 ไม่ต้องการรับวัคซีน ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19...

FIS รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42307/