FIS News

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ม.อ. วิชาการ 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...

แจกหนังสือเรียนฟรี !!!

คณะวิเทศศึกษา แจกหนังสือเรียนฟรี ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะวิเทศศึกษา จัดเตรียมการส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และ 1/2563 เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา ในการร่วมจัดเตรียมหนังสือและการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่นักศึกษา

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

ตอบคำถามและไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตอบคำถามและไขขอสงสัยให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโดยรอบอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ม.อ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้ คณะวิเทศศึกษา ขอส่งกำลังใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี