Tag - PSU

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครรอบ Early Bird (ภายใต้รอบ 1 Portfolio โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และโครงการเด็กดีศรีปวช.) โดยใช้เกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 1. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ได้แก่ GPAX 2.50 ขึ้นไป GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป 2. รูปถ่าย 3. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า สมัครทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/.../06/PSU-Phuket-Early-Bird-2568.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #Dek68 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! https://line.me/ti/g/JgMwYa3tI7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2568 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. in International Business: IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2568   ดูรายชื่อ >> https://script.google.com/.../AKfycbwX_M.../exec   **สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ SCAN QR CODE เข้า Line กลุ่มได้เลย   ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

คณะวิเทศศึกษาเปิดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ประกาศอัตราจำหน่ายของที่ระลึก

โครงการรับสมัคร TCAS 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก วิชาเอกจีนศึกษา (CNS) ศึกษา...

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/โปรโมชั่น

ประเภทของบัตรเครดิตในการชำระค่าธรรมเนียมขั้นตอนและการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวิธีการคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตในการชำระค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การเข้าในงาน ผ่านแอป U CHOOSE ที่มา: https://www.phuket.psu.ac.th/43905/