Tag - ic

คณะวิเทศศึกษาเปิดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ประกาศอัตราจำหน่ายของที่ระลึก

โครงการรับสมัคร TCAS 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก วิชาเอกจีนศึกษา (CNS) ศึกษา...

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/โปรโมชั่น

ประเภทของบัตรเครดิตในการชำระค่าธรรมเนียมขั้นตอนและการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวิธีการคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตในการชำระค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การเข้าในงาน ผ่านแอป U CHOOSE ที่มา: https://www.phuket.psu.ac.th/43905/