ตราสัญลักษณ์ และสีประจำคณะ

สีประจำณะ และ วามหมาย

สีประจำคณะวิเทศศึกษาคือสีพื้นดิน (รหัสสี  #ECCDAA) ซึ่งมีความหมายสะท้อนวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิเทศคดี ภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมทั้งมวลด้วยความเคารพในวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยมและองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน
แต่เป็นประชาคมที่มีความเสมอภาคในด้านศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนพื้นปฐพีเดียวกัน

#ECCDAA สีพื้นดิน (Earth Tone)

ชุดอักษรอัตลักษณ์

PSU Stidti : Desktop Font

DB Chuanpim PSU : Desktop Font