FIS News

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน”

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน” คณะวิเทศศึกษานำความรู้เรื่องทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา โดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครู เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูร่วมกัน 💡 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ มีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive organizational behavior) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC และเป็นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน

คณะวิเทศศึกษา จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา โดย ฝ่ายบริการวิชาการ จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FIS PSU给本校孔子学院新来的中国老师学前介绍并教授泰语 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะวิเทศศึกษา โดยอาจารย์โสพิตา สุขช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา จัดการอบรบภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรชาวไทยและชาวจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา และ Prof.Dr. Yang Wenbo ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์ชาวจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยในบริบทขององค์กรที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล อดีตอาจารย์คณะวิเทศศึกษา และดร.สุดฤดี บำรุง อาจารย์ประจำวิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่อไป จากอาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร และดร.วรลักษณ์ บัญชา อาจารย์ประจำวิชาเอกยุโรปศึกษา คณะวิเทศศึกษา ขอยินดีต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี...

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน 2022年2月24号星期四, FIS PSU向24位优秀学生颁发了共计64.5万泰铢的奖学金。 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) คณะวิเทศศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน ได้แก่ ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความถนัดด้านภาษาหรือวัฒนธรรมจีน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต จำนวน 1 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 645,000 บาท ในงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต --------------- 👉 คลิกเลย E-BOOK https://online.fliphtml5.com/bwgf/gred/ ✅ เข้า LINE Group...

FIS Lecturer awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT)

Dr. Nattaporn Sittipat has been awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT) for her PhD thesis on Domestic Elites, Military Regimes, and Thai Foreign Policy-Making. The award was presented by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation...

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร