Tag - Distinguished PhD

FIS Chinese students took a field trip

On Thursday 6 July, 2023, FIS Chinese students took a field trip to the Faculty of Social Science and Humanities, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT), Malaysia. They toured the university and got the chance to lecture and making a cocktail season.

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

The Webinar: Democratic Decay and Authoritarian Resurgence

The Webinar: Democratic Decay and Authoritarian Resurgence Speaker: Professor Natasha Lindstaedt, University of Essex Wednesday, March 08, 2023, 4:00 p.m. - 07.00 p.m. (Thailand time) (9.00 a.m. - 12.00 p.m. UK time)   Please join us to explore Natasha Lindstaedt’s book, Democratic Decay and Authoritarian Resurgence in which she introduces students to the concept and causes of democratic...

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR)

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และรักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล โครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน คณะวิเทศศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล รองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมีองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ โรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์...

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน”

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน” คณะวิเทศศึกษานำความรู้เรื่องทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา โดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครู เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูร่วมกัน 💡 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ มีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive organizational behavior) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC และเป็นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน

คณะวิเทศศึกษา จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา โดย ฝ่ายบริการวิชาการ จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FIS PSU给本校孔子学院新来的中国老师学前介绍并教授泰语 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะวิเทศศึกษา โดยอาจารย์โสพิตา สุขช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา จัดการอบรบภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรชาวไทยและชาวจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา และ Prof.Dr. Yang Wenbo ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์ชาวจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยในบริบทขององค์กรที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล อดีตอาจารย์คณะวิเทศศึกษา และดร.สุดฤดี บำรุง อาจารย์ประจำวิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่อไป จากอาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร และดร.วรลักษณ์ บัญชา อาจารย์ประจำวิชาเอกยุโรปศึกษา คณะวิเทศศึกษา ขอยินดีต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี...

FIS Lecturer awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT)

Dr. Nattaporn Sittipat has been awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT) for her PhD thesis on Domestic Elites, Military Regimes, and Thai Foreign Policy-Making. The award was presented by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation...