สายตรงคณบดี คณะวิเทศศึกษา

สายตรงคณบดีคณะวิเทศศึกษา

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

รักษาการแทนคณบดี คณะวิเทศศึกษา
อีเมล: pun.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: +66(0)76 276601

Contact Us