สายตรงคณบดี คณะวิเทศศึกษา

สายตรงคณบดีคณะวิเทศศึกษา

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

คณบดีคณะวิเทศศึกษา
อีเมล: prathana.k@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: +66(0)76 276601

Contact Us