Academic Service

ศูนย์ภาษา และริการวิชาการ

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก หรือจัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน รับแปลเอกสาร จัดอบรม จัดค่าย ประชุมและสัมมนา เป็นต้น
 • ภาษาอังกฤษ
  • อบรมคอร์สสนทนา (Conversation)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL
 • ภาษาจีน
  • อบรมคอร์สภาษาจีน ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  • ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน, เพื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, เพื่อการขายและการนำเสนอ เป็นต้น
  • ติวข้อสอบภาษาจีนสำหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ HSK
 • ภาษาไทย
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 • ภาษาอื่น ๆ
  • ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส
 • ดนตรีไทย และรำไทย
 • วัฒนธรรมนานาชาติ

บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

 • แปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส
 • บริการอื่น ๆ
  • รับจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
  • รับจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม
  • รับจัดค่ายแนะแนวและพัฒนาทักษะชีวิต
  • หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาบุคลากรองค์กร
  • รับจัดประชุม และสัมมนา เป็นต้น

อัตราค่าธรรมเนียม การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

1. โครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

 • สำหรับบุคคลภายนอก
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 20 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/คน/หลักสูตร
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/คน/หลักสูตร
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 40 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน/หลักสูตร
 •  สำหรับบุคคลภายใน
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 20 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท/คน/หลักสูตร
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท/คน/หลักสูตร
  • หลักสูตรอบรม จำนวน 40 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท/คน/หลักสูตร
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวกำหนดผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 10 คน

2. อัตราค่าบริการแปลเอกสาร/ที่ปรึกษาด้านภาษา

 • แปลเอกสาร
ค่าบริการ 800 – 1,200 บาท/หน้าเอกสาร
 • ที่ปรึกษาด้านภาษา
ค่าบริการ 600 – 800 บาท/หน้าเอกสาร
หมายเหตุ: กำหนดหน้าเอกสาร ขนาด A4 พิมพ์โดยอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana 16 ตามความเหมาะสม

อัตราค่าธรรมเนียม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน และ ห้องประชุมคณะวิเทศศึกษา

ห้องเรียนบรรยาย (6510-6513)

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 4,000 2,000
บุคคลภายใน 2,000 1,500

ห้อง Smart Class Room (5202 A)

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 7,000 4,800
บุคคลภายใน 5,500 3,500

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (6505-6506)

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 6,000 3,000
บุคคลภายใน 4,800 2,400

ฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (6521-6522)

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 4,000 2,000
บุคคลภายใน 3,000 1,500

FIS Studio (6516)

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 6,000 4,000
บุคคลภายใน 3,500 2,500

ห้องประชุม
ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 4,000 2,000
บุคคลภายใน 3,000 1,500

ห้องประชุม
รองศาตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์

ค่าธรรมเนียม เต็มวัน (บาท) ครึ่งวัน (บาท)
บุคคลภายนอก 7,000 3,500
บุคคลภายใน 5,500 3,000

Gallery

News

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี)

คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ผ่านการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม อังกฤษ จีน และเกาหลี จากอาจารย์ของคณะวิเทศศึกษา และสถาบันขงจื่อภูเก็ต รวมทั้งยังได้เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย


Contact Us

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่: ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

Phone : +66 (0) 76 276 000 ext. 6628

Mobile: +66 (0)

Fax : +66 (0) 76 276 041

Email : fis-infoacademicservices@phuket.psu.ac.th