Academic Service

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี)

คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ผ่านการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม อังกฤษ จีน และเกาหลี จากอาจารย์ของคณะวิเทศศึกษา และสถาบันขงจื่อภูเก็ต รวมทั้งยังได้เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย