FIS Job

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผล-นักวิชาการศึกษา-พัสดุ(FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)