Documents

Documents

ตั้งแต่ สิ้นสุด
1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 1 มิถุนายน 2560
2. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้นานาชาติ คณะวิเทศศึกษา 20 สิงหาคม 2563
2. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิเทศศึกษา 8 พฤศจิกายน 2562
3. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 1 ตุลาคม 2562
4. แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน 1 ตุลาคม 2562
5. แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 1 กันยายน 2562
6. แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา 1 กันยายน 2562
7. แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 1 สิงหาคม 2562
8. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1 สิงหาคม 2562
9. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรหัวหน้าสาขาคณะวิเทศศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริการวิชาการคณะวิเทศศึกษา 2560 14 กันยายน 2560
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิเทศศึกษา 1 สิงหาคม 2560
12. แต่งตั้งผู้ประสานงาน Tell Me More Online และ PSU English-Test ประจำปีการศึกษา 2560 1 สิงหาคม 2560
13. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 19 กรกฎาคม 2560
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิเทศศึกษา 18 กรกฎาคม 2560
15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา 2560 3 กรกฎาคม 2560 28 กุมภาพันธ์ 2562
16. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิเทศศึกษา 3 กรกฎาคม 2560
17. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขา 1 กรกฎาคม 2560
18. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร_คณะวิเทศศึกษา 9 มิถุนายน 2559