Assoc. Prof. Prathana Kannaovakun, Ph.D.

Assoc. Prof. Prathana Kannaovakun, Ph.D.

Dean

Email :  prathana.k@phuket.psu.ac.th
Phone :  +66(0)76 276000 ext. 6601