Pim Samara Yara, Ph.D.

Pim Samara Yara, Ph.D.

Assistant Professor, Lecturer

Educational background :  Ph.D.( Ethnologie)
Email : pim.dj(at)phuket.psu.ac.th
Phone :  +66(0)76 276000 ext. 6608