Documents

Documents

ตั้งแต่ สิ้นสุด
1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 19 ธันวาคม 2565
2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิเทศศึกษา 19 ธันวาคม 2565
3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิเทศศึกษา 19 ธันวาคม 2565
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิเทศศึกษา 12 มกราคม 2566
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิเทศศึกษา 26 ธันวาคม 2565
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนักศึกษาและสหกิจศึกษา คณะวิเทศศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2566
7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 4 กรกฏาคม 2565
8. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 26 ธันวาคม 2565
9. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 17 ตุลาคม 2565
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ปี 2565 17 สิงหาคม 2565
11. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 4 กรกฎาคม 2565
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุข คณะวิเทศศึกษา 1 มกราคม 2565
13. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา 1 ธันวาคม 2564
14. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิเทศศึกษา 1 ธันวาคม 2564
15. คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการแทนรองคณบดี คณะวิเทศศึกษา 1 กรกฎาคม 2564
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหอจัดหมายเหตุ และหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำคณะวิเทศศึกษา เพิ่มเติม 30 มีนาคม 2565
17. คำสั่งยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหอจัดหมายเหตุ และหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำคณะวิเทศศึกษา 30 พฤศจิกายน 2564
18. คำสั่งเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (GUOKAI) 28 เมษายน 2564
19. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 21 ธันวาคม 2563
20. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้นานาชาติ คณะวิเทศศึกษา 20 สิงหาคม 2563
21. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะวิเทศศึกษา 1 เมษายน 2563
22. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน Tell Me More Online และ PSU English-Test ประจำปีการศึกษา 2560 1 สิงหาคม 2560
ณ วันที่
1. การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเงินรายได้ 1 ตุลาคม 2565
2. ประกาศมหาวัทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565 28 กันยายน 2565
3. ประกาศมหาวัทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 20 กันยายน 2565
4. ประกาศการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะวิเทศศึกษา ประจำปี 2565 31 พฤษภาคม 2565
5. ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตุลาคม 2564
6. ประกาศอัตราค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานบริการวิชาการ 4 มีนาคม 2564
7. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 17 พฤศจิกายน 2563