Documents

Documents

ตั้งแต่ สิ้นสุด
1. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา 1 มิถุนายน 2564
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา กรณีคณบดีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ปฏิบัติงานแทนไม่ได้
1 กรกฎาคม 2564
3. คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการแทนรองคณบดี คณะวิเทศศึกษา 1 กรกฎาคม 2564
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิเทศศึกษา 1 มิถุนายน 2564
5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิเทศศึกษา 1 มิถุนายน 2564
6. คำสั่งเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (GUOKAI) 28 เมษายน 2564
7. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะวิเทศศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2564
8. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 21 ธันวาคม 2563
9. คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้นานาชาติ คณะวิเทศศึกษา 20 สิงหาคม 2563
10. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 22 มิถุนายน 2563
11. ขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร คณะวิเทศศึกษา 1 มิถุยายน 2563
12. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะวิเทศศึกษา 1 เมษายน 2563
13. คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 1 ตุลาคม 2562
14. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน 1 ตุลาคม 2562
15. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 1 กันยายน 2562
16. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 1 สิงหาคม 2562
17. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรหัวหน้าสาขาคณะวิเทศศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
18. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน Tell Me More Online และ PSU English-Test ประจำปีการศึกษา 2560 1 สิงหาคม 2560