Research funding

เอกสารกองทุนวิจัย คณะวิเทศศึกษา

ตั้งแต่ สิ้นสุด
1. ประกาศทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
2. ประกาศทุนอุดหนุนการผลิตตำรา หนังสือ เอกสารคำสอน และเอกสารประกอบการสอน
ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
3. ประกาศทุนสนับสนุนและเงินรางวัลการเผยแพร่และการผลิตผลงานวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563
4. ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
5. ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
6. ประกาศทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา 28 กันยายน 2563
7. ประกาศทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563
8. ประกาศทุนอุดหนุนการทำวิจัยเพิ่มเติม ปี 2563 1 ตุลาคม 2562
9. ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ปี 2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563
10. ประกาศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ปี 2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563
11. ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563