Tag - Open House 2020

PSU Open House 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...