องค์กรระหว่างประเทศ Minority Rights Group International, London ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการสัมมนาวิชาการ

Back to Blog

องค์กรระหว่างประเทศ Minority Rights Group International, London ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการสัมมนาวิชาการ

โปรดอ่านรายงานผลการสัมมนาวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของ Minority Rights Group Internationalได้ที่: https://minorityrights.org/2021/06/08/thailand-webinar/

Share this post

Back to Blog