คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Back to Blog

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 2-3 ปี 2565 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางโรง และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ระยะที่ 1 จากทั้งหมด 2 ระยะ รวมเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาเชิงบวกแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิเทศศึกษา โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (HERO) ประกอบด้วย การพัฒนา Hope (ความหวัง) Self-efficacy (การรับรู้ศักยภาพของตนเอง) Resilience (ความยืดหยุ่นทางอารมณ์) และ Optimism (การมองโลกในแง่ดี) เนื้อหาในการอบรมมาจากการบูรณาการรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษา ได้แก่ ชีวิตที่ดี ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิทยาสังคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเอเชียศึกษา คณะวิเทศศึกษาท่านอื่นๆ ได้แก่ อาจารย์โสพิตา สุขช่วย อาจารย์อรพรรณ ลีนะนิธิกุล และ ดร.เอมีล่า แวอีซอ
หากสนใจการสร้าง HERO (Positive psychological capital) หรือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครู พนักงาน นักเรียน ฯลฯ สามารถติดต่อคณะวิเทศศึกษา ได้ที่ ดร.นวลนุช เขียวหวาน อีเมล์: nuannut.k@phuket.psu.ac.th

Share this post

Back to Blog